[Dymy][BROTHERS CONFLICT][10][BIG5][1280X720][16-21-46]

這部絕對可以選為本年度最佳吐槽片

一開始就看到三隻和尚XDDD (根本看起來不像和尚嘛!!!!!!

花和尚團!!!! (被拖走

[Dymy][BROTHERS CONFLICT][10][BIG5][1280X720][16-21-03]

女主表示 : 要哥哥 你旁邊兩隻誰呀 XDDDD(其實是路人甲乙...(喂WWWW

------------------------------歡樂的片頭op放送------------------------------------------

搞啥!!!片頭完就給我回想片段 WWWW(翻桌 ...

sandy 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()